Hledejte v produktech


Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, se sídlem Lukovská 112, Zlín 12, 763 14, identifikační číslo 00090026, zapsaná Zřizovací listinou ev. č. 1539510091 vydanou statutárním městem Zlín (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese shop.zoozlin.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Ustanovení článku 7 a článku 9 těchto obchodních podmínek se neuplatní v případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Namísto ustanovení článku 9 se uplatní obecná úprava zejména dle příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou pro účastníky jako součást kupní smlouvy závazné. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění podmínek prodávající zveřejňuje na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro doručování zboží v rámci České republiky, u vybraných druhů dopravy je uvedena také cena doručení zboží na Slovensko.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu. Přijetí objednávky zaslané kupujícímu je pouze potvrzením o uzavřené kupní smlouvě.

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejm. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími třemi způsoby:
4.1.1.  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 379012953/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“),
4.1.2.  bezhotovostně prostřednictvím platební karty a zabezpečené platební brány,
4.1.3.  dobírkou u vybraných způsobů dopravy.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4. 5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.     Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY

5.1.     Dárkové poukazy jsou vystavovány elektronicky ve formátu PDF nebo v tištěné podobě a zasílány dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Poukaz je považován za doručený v okamžiku odeslání. Vystavené poukazy jsou na objednanou hodnotu a jsou vázané na objednané služby. Poukaz nelze využít na rezervaci jiných služeb, než na které je vázán. Pokud není na dárkovém poukazu uvedeno jinak, rezervaci služeb může zákazník učinit na adrese barotova@zoozlin.eu.

5.2.     Doba platnosti dárkových poukazů činí 6 měsíců ode dne vystavení dárkového poukazu, kdy datum vystavení dárkového poukazu včetně doby platnosti je uvedeno na dárkovém poukazu. Kupující bere výslovně na vědomí, že je povinen uplatnit tento dárkový poukaz výlučně ve stanovené době platnosti. V případě, že kupující dárkový poukaz v době platnosti nevyužije, nevzniká kupujícímu nárok na vrácení ceny dárkového poukazu či na jakoukoliv jinou kompenzaci. Kupující výslovně bere na vědomí, že ustanovení toho odstavce se týká i případných třetích osob, kterým byl dárkový poukaz ze strany kupujícího předán.

5.3.     Doba platnosti poukazu může být prodloužena o 1 měsíc, a to pouze na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu vavrova@zoozlin.eu, přičemž tato žádost může být zaslána pouze v době platnosti dárkového poukazu. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě, že žádost o prodloužení platnosti dárkového poukazu bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslána až po uplynutí doby platnosti, není prodávající povinen žádosti o prodloužení doby platnosti vyhovět.

6. ROČNÍ KARTY ZOO ZLÍN FAMILY

6.1.    Roční karta Zoo Zlín Family je prodávána jako čipová elektronická karta.

6.2.    Roční karta Zoo Zlín Family je nepřenosná a platí pouze pro osobu/osoby na ní uvedené. V případě karet rodiče a děti ve věku 3-12.99 let je lze vystavit pouze pro rodiče a jejich děti.

6.3.    Druhy ročních karet Zoo Zlín Family:
6.3.1. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature osobní
6.3.2. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature osobní+host
6.3.3. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature osobní+2 hosté
6.3.4. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature rodiče a 1-2 děti ve věku 3-12,99 let
6.3.5. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature rodiče a 3 a více dětí ve věku 3-12,99 let
6.3.6. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature prarodiče a 1-2 vnoučata ve věku 3-12,99 let
6.3.7. roční karta Zoo Zlín Family 4Nature prarodiče a 3 a více vnoučat ve věku 3-12,99 let
6.3.8. roční karta Zoo Zlín Family Standard osobní
6.3.9. roční karta Zoo Zlín Family Standard osobní+host
6.3.10. roční karta Zoo Zlín Family Standard osobní+2 hosté
6.3.11. roční karta Zoo Zlín Family Standard rodiče a 1-2 děti ve věku 3-12,99 let
6.3.12. roční karta Zoo Zlín Family Standard rodiče a 3 a více dětí ve věku 3-12,99 let
6.3.13. roční karta Zoo Zlín Family Standard prarodiče a 1-2 vnoučata ve věku 3-12,99 let
6.3.14  roční karta Zoo Zlín Family Standard prarodiče a 3 a více vnoučat ve věku 3-12,99 let

6.4. Roční karty s označením 4Nature obsahují ochranářský příspěvek ve výši 15 Kč/1 karta, který slouží pro podporu ochranářských projektů Zoo Zlín ve volné přírodě v rámci finanční sbírky Nature.

6.5. Podmínky pro použití karty Zoo Zlín Family
6.5.1. Bez předložení platné karty není návštěva zoo v rámci karty Zoo Zlín Family možná. Karta slouží pro vytisknutí vstupenek pro průchod přes turnikety. Současně s kartou Zoo Zlín Family je nutné předložit jakýkoliv průkaz totožnosti pro ověření totožnosti osoby/osob uvedených na kartě Zoo Zlín Family. Ověření totožnosti osoby/osob je podmínkou pro vydání karty nebo vytisknutí vstupenek na základě předložené karty.
6.5.2. Pro vydání nových karet Zoo Zlín Family nebo pro výdej vstupenek na základě předložení karty Zoo Zlín Family pro průchod přes vstupní turniket je přednostně určena pokladna v zooshopu u hlavního vstupu do zoo.
6.5.3. U karty Zoo Zlín Family osobní+host (osobní+2 hosté) je na kartě uveden pouze majitel karty. Ten si může při každé návštěvě zoo vzít s sebou 1 libovolného hosta (v případě karty osobní+2 hosté 2 hosty). Při vydání karty nebo při předložení karty pro tisk vstupenek bude ověřena pouze totožnost majitele karty.
6.5.4. U karet rodiče a děti ve věku 3-12,99 let je nutno při společné návštěvě prokázat totožnost obou rodičů uvedených na  kartě a totožnost dětí uvedených na kartě. Pro vydání vstupenek v rámci karty Zoo Zlín Family pro průchod přes vstupní turnikety do areálu zoo je požadována přítomnost a potvrzení totožnosti osoby/všech osob (OP, ŘP, průkaz pojištěnce) na kartě uvedených. Pokud kartu rodiče a děti ve věku 3-12,99 let použije pouze 1 rodič, je ověřena totožnost jeho a totožnost dětí.

6.6.    V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení karty lze vystavit náhradní kartu Zoo Zlín Family. Cena náhradní karty činí 100 Kč, platnost náhradní karty bude stejná jako platnost původní karty. O vystavení náhradní karty je nutno požádat písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Anna Vávrová, e-mail: vavrova@zoozlin.eu. 

6.7.   Při prodloužení stávající karty je vydána nová čipová karta. Pokud majitel při prodloužení karty nevrátí původní čipovou kartu, bude mu účtována částka 100 Kč za vydání nové čipové karty.

6.8.   Při vydání nové karty Zoo Zlín Family a při prodloužení stávající karty Zoo Zlín Family je kupující povinen vyplnit v pokladně zooshopu u hlavního vstupu do zoo registrační formulář a stvrdit jej svým podpisem. V případě odmítnutí vyplnění registračního formuláře není možné vydat roční kartu Zoo Zlín Family.

6.9.     Platnost karty Zoo Zlín Family je 365 dní od data vystavení. Zoo Zlín si vyhrazuje právo uzavřít nebo omezit vstup do areálu zoologické zahrady z důvodu vyšší moci (zejména nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti návštěvníků nebo zvířat, nařízení a opatření vlády ČR) nebo z důvodu úpravy provozní doby zoo. Uvedené důvody nejsou důvodem k prodloužení platnosti karty Zoo Zlín Family. Kupující není oprávněn požadovat po Zoo Zlín jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z důvodu nemožnosti využití karty Zoo Zlín Family po celou dobu její platnosti a Zoo Zlín není povinna jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z tohoto titulu poskytnout.

7. ROČNÍ VSTUPENKA ZOO ZLÍN

7.1.     Roční vstupenka je prodávána jako tištěná kartonová vstupenka. Slouží pro přímý vstup do areálu Zoo Zlín přes vstupní turniket.

7.2.     Druhy ročních vstupenek
7.2.1.   roční vstupenka 4Nature dospělý (13-59,99 let)
7.2.2.   roční vstupenka 4Nature senior (60 a více let)
7.2.3.   roční vstupenka 4Nature dítě (3-12,99 let)
7.2.4.   roční vstupenka Standard dospělý (13-59,99 let)
7.2.5.   roční vstupenka Standard senior (60 a více let)
7.2.6.   roční vstupenka Standard dítě (3-12,99 let).

7.3.    Roční vstupenky s označením 4Nature obsahují ochranářský příspěvek ve výši 3 Kč/1 vstupenka, který slouží pro podporu ochranářských projektů Zoo Zlín ve volné přírodě v rámci finanční sbírky 4Nature.

7.4.    Platnost ročních vstupenek Zoo Zlín je 365 dní od data vystavení. Zoo Zlín si vyhrazuje právo uzavřít nebo omezit vstup do areálu zoologické zahrady z důvodu vyšší moci (zejména nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti návštěvníků nebo zvířat, nařízení a opatření vlády ČR) nebo z důvodu úpravy provozní doby zoo. Uvedené důvody nejsou důvodem k prodloužení platnosti ročních vstupenek. Kupující není oprávněn požadovat po Zoo Zlín jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z důvodu nemožnosti využití roční vstupenky po celou dobu její platnosti a Zoo Zlín není povinna jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z tohoto titulu poskytnout.

8. STORNO PODMÍNKY PRO ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

S ohledem na nutnost plánování a personálního zajištění služby zážitkových programů ze strany dodavatele se zákazník zavazuje službu zážitkového programu čerpat v termínu stanoveném po dohodě se dodavatelem. Pro případné zrušení služby ve sjednaném termíny platí tyto storno podmínky:

8.1.     Ze strany dodavatele:
8.1.1.    Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby před závazně objednaným datem poskytnutí služby, zavazuje se bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.
8.1.2.    Zruší-li dodavatel termín poskytnutí služby z důvodu objektivních skutečností a vyšší moci (zejm. nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti zákazníka nebo zvířat, z důvodu bezpečnostních a hygienických opatřeních přijatých v souvislosti s epidemiemi apod.), zavazuje se ihned o této skutečnosti informovat zákazníka a bezprostředně sjednat náhradní termín se zákazníkem.

8.2.     Ze strany zákazníka:
8.2.1.    Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby den a dříve před závazně objednaným datem poskytnutí služby, umožní mu dodavatel sjednat náhradní termín poskytnutí služby.
8.2.2.    Zruší-li zákazník termín poskytnutí služby později, než je uvedeno v bodě 6.2.1 obchodních podmínek nebo se bez upozornění nedostaví, je závazně objednaná služba považována za poskytnutou a uskutečněnou.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující dále není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na dárkové poukazy na vstupenky a na dárkové poukazy na zážitkové programy a od kupní smlouvy na zážitkové programy, kdy se v tomto případě jedná o smlouvu k využití volného času poskytované v určeném termínu dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku písm. j).

9.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat buď na adresu sídla prodávajícího doporučeně s dodejkou, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@zoozlin.eu. 

9.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení vráceného zboží prodávajícímu, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu všechny přijaté peněžité prostředky včetně nákladů na dodání, kdy náklady do dodání však budou kupujícímu vráceny pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout číslo účtu pro bezhotovostní převod peněžních prostředků v souvislosti s odstoupením kupujícího od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek.

9.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

10.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

10.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

10.6.     Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě jím zvoleného způsobu úhrady zboží na dobírku je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu. V případě, že si v úložní době kupující zboží nepřevezme a nezaplatí kupní cenu a zboží tak bude vráceno prodávajícímu, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy kupujícím ve smyslu ustanovení § 2118 občanského zákoníku a prodávající tak má právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Kupující je tak povinen nahradit prodávajícímu škodu takto vzniklou, a to zaplacením nákladů na přepravu, která byla kupujícím zvolena, a zaplacením nákladů na dobírku, která byla při objednávce uvedena. Prodávající k zaplacení této částky kupujícího vyzve zasláním písemné výzvy na elektronickou adresu kupujícího a kupující je povinen takto vyčíslenou částku uhradit do jednoho týdne na bankovní účet prodávající č. 379012953/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. Kupující rovněž bere na vědomí, že v případě nenahrazení škody může být náhrada škody prodávajícím vymáhána mimo jiné i v rámci soudního řízení.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
11.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
11.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
11.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
11.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
11.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3.     Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

11.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

11.6.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@zoozlin.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Dodavatele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, nalezne Zákazník na stránce na stránce https://www.zoozlin.eu/ochrana-osobnich-udaju/

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, informace k ukládání cookies nalezne kupující na stránce https://www.zoozlin.eu/ochrana-osobnich-udaju/

14.3. Přihlášením k odběru novinek zákazník souhlasí s odebíráním novinek o produktech a novinkách Zoo Zlín.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu kupujícího.

15.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

15.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

·         adresa pro doručování - ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

·         adresa elektronické pošty - eshop@eshopzoozlin.cz, telefon +420 577 577 153.

 

Ve Zlíně dne 1.12.2020

 

Příloha č. 1 - formulář Odstoupení od smlouvy

 

© 2021 Zoo Zlín
Obchodní podmínky Kontakty