Obchodní podmínky

Obchodní společnosti ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.zoozlin.eu.

Tyto VOP upravují vztahy mezi ZOO a zámkem Zlín-Lešná, příspěvková organizace, IČ:00090026, se sídlem Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, zřízenou na základě zřizovací listiny schválené ZHMP dne 25. 4. 2013 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.zoozlin.eu. Kupujícím je je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá na základě uzavření smluvního vstupu mezi ZOO Zlín (prodávajícím) a kupujícím. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa bydliště. Tyto osobní údaje slouží pro komunikaci, zpracování dotazů, objednávek a odeslání zboží. V rámci zpracování objednávky jsou údaje předány třetím stranám (poskytovatelům bankovních služeb, dopravci) a jsou i nadále považovány za důvěrné. Zpracovávání poskytnutných osobních údajů bude probíhat po dobu 2 kalendářních let od uzavření smluvního vztahu pro usnadnění objednávek kupujících.

Případné zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího probíhá na základě souhlasného potvrzení žádosti o zasílání uvedených informací kupujícím na e-mail kupujícího.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty eshop@zoozlin.eu.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).